Το Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου θεσμοθετήθηκε το 2009 (ΦΕΚ 2097/29/9/2009) και έχει έδρα τη Χίο.

Το εργαστήριο λειτουργεί από το 2005 αναπτύσσοντας δραστηριότητες σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο.

Στους σκοπούς του ΕΔΙΝΑΛΕ περιλαμβάνονται:

  • Η έρευνα στους τομείς της ναυτιλίας και των λιμένων με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογιών, τεχνικών και δεικτών για την καταγραφή και παρακολούθηση των εξελίξεων στις αγορές αυτές στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη διάσταση τους.
  • Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των υποδομών για τη διερεύνηση των διαφόρων πτυχών των αγορών αυτών από τη σκοπιά της  οικονομικής πολιτικής, των επιστημών της διοίκησης και της χρηματοοικονομικής.

  • Η διερεύνηση των κοινωνικών διαστάσεων που σχετίζονται με τα συστήματα θαλάσσιων μεταφορών:

  • Η μελέτη του σχεδιασμού, των χρήσεων και των επιπτώσεων της θαλάσσιας μεταφοράς και της αλληλεπίδρασης των θαλάσσιων μεταφορικών συστημάτων με τα θεσμικά πλαίσια και τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες.

  • Η έρευνα γύρω από τις επιδράσεις που ασκεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας διοίκησης των πλοίων και διαχείρισης πλοίων και φορτίων  από την ξηρά

  • Η μελέτη του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού στην λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορικών συστημάτων

  • Η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών σε γνωστικά αντικείμενα όπως η Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, η Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών, Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση, η Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, η Διοίκηση Πλοίου, η Ναυτιλιακή Πολιτική, η Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων & Τερματικών Εγκαταστάσεων, η Λιμενική Πολιτική, η Στρατηγική των Επιχειρήσεων, η Διοίκηση Ποιότητας, η Διοίκηση Ακτοπλοΐας και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέλη του ΕΔΙΝΑΛΕ είναι τα μέλη ΔΕΠ, οι διδάσκοντες, οι μεταδιδακτορικοί και διδακτορικοί ερευνητές του ΤΝΕΥ καθως και τα μέλη ΕΤΠΕΠ του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιων (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που ερευνούν και διδάσκουν θέματα σχετικά με την διοίκηση των ναυτιλιακών και λιμενικών επιχειρήσεων στο ελληνικό και στον διεθνή χώρο.

Τελευταία Νέα

MELES project - Erasmus+
Vacancy at the Research in Shipping and...
citylabs@Chios : Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014...
Go-Maritime: η διαδικτυακή πύλη για την...

Επικοινωνία

Eργαστήριο Διοικησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ)

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Κοραή 2Α, Χίος 82 100

Ε-mail: reship@aegean.gr

Tηλ. +30-22710-35287, Fax. +30-22710-35299

eMail us

Σύνδεση

Twitter Facebook

porteconomics  gomaritime